લીંબડી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વૃક્ષારોપણ કરવામા આવ્યું. લીંબડી ડી.વાય.એસ.પી. શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ 50 વૃક્ષો વાવી દરેક વૃક્ષની માવજત અધિકારીઓ તેમજ સ્ટાફ દ્વારા કરવા ની ખાત્રી આપતા પોલીસ કાયદા અને વ્યવસ્થા સાથે પર્યાવરણની જાળવણી પણ કરે છે તેવુ ઉતમ ઉદાહરણ પાર પાડયું છે. વૃક્ષારોપાણના કાર્યક્રમ મા ડીવાયએસપી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પીએસઆઈ જી.જી.પરમાર, પીએસઆઈ જે.એસ.ડેલા તથા સ્ટાફ જોડાયેલ.