પોલીસ પોથી ભવન
ટ્રેક સેન્ટર
કલેકટરઓફીસ સામે
અમરેલી (ગુજરાત)
મો:9427455780
ઈ-મેઈલ : policepothinews@gmail.com